Представители на Комисията за енергийно и водно регулиране посетиха "Мини Марица-изток"

Представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД проведоха първа работна среща в Раднево на 11 март 2016 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Заместник-изпълнителният директор Димитър Чолаков запозна комисарите с проблемите, възникнали в дружеството през миналата година в резултат на надпланово производство на въглища и финансовата ликвидност. Намеренията на ръководството на за следващия тригодишен период бяха подробно разисквани тъй като те пряко влияят върху стабилността на работата на целия енергиен комплекс "Марица изток".

Специалистите от Комисията за енергийно и водно регулиране получиха най-подробна представа за направленията на товаропотоците от рудниците на „Мини Марица-изток” към съответните топлоелектрически централи и възможните количества електроенергия, които могат да се произведат от тези количества въглища.

Членове на КЕВРРазисквани бяха и въпроси и предложения, поставени от специалистите от Световната банка, относно възможностите на „Мини Марица-изток” за подаване на въглища към ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток III” и отражението на цената на електроенергията, произведена от тях върху регулирания пазар. Коментирани бяха и въпроси, свързани с лицензията на "Мини Марица-изток" за търговия с електроенергия, възможностите за участие в Енергийната борса, предимствата и евентуалните проблеми на въгледобивното дружество като сериозен консуматор на електроенергия. Устойчивото развитие на рудниците изисква реализирането на мащабни инфраструктурни проекти, чиято стойност се изчислява на милиони левове.

"Новината, че e избран Консорциум с участието на J.P. Morgan Securities да предостави до 650 млн. евро заем на „Български енергиен холдинг” е обнадеждаваща за нас" - коментира заместник-изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” Димитър Чолаков. Това ще даде възможност мините да получат забавените си плащания от топлоелектрическите централи в комплекса.

"Съгласно Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране не регулира цената на въглищата, но нека да си дадем сметка, че „Мини Марица-изток" са първи по веригата на електропроизводство в комплекса и трябва сериозно да се анализират и отчетат техните възможности да снабдяват с въглища централите в района" - изтъкна членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема