Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД стартират съвместно система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. На 8 и 9 ноември 2018 г. мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора.

Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:

 • Живачни термометри и ампули, живак;
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Препарати за растителна защита;
 • Лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им. Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци включва:

 1. Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци два пъти годишно с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.
 2. Приемане на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината извън организиран мобилен събирателен пункт по заявка от страна на Община Стара Загора.
 3. Последващо транспортиране и третиране на приетите по време на работата на мобилните пунктове и по заявка опасни отпадъци от домакинствата.
 4. Провеждане на информационни кампании, вкл. изготвяне и отпечатване на информационни материали.

В мобилните пунктове гражданите могат да предават:

 1. Лекарства с изтекъл срок на годност;
 2. Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
 3. Лакове и бояджийски материали, разтворители;
 4. Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
 5. Домакински препарати и продукти от битовата химия;
 6. Фотографски материали;
 7. Киселини и основи;
 8. Мастила;
 9. Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
 10. Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Повече информация е публикувана на сайта на "БалБок Инженеринг".

График за събиране на опасни битови отпадъци през 2018 г.

Дата

  Работно време

 Място на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

8.11.2018

  10:00 – 16:00 часа

  Паркинг до парк „Зелен клин“

9.11.2018

  10:00 – 16:00 часа

  Паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. По този начин те ще покажат отговорно отношение към здравето си и към опазването на околната среда.

opasni otpadatsi

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber

 

На подобна тема