СНЦ „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково”

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” е юридическото лице, определено за осъществяване на общественополезна дейност на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на трите общини: Мъглиж, Казанлък и Гурково.

Сдружението е учредено на 09.03.2016 г. и е вписано в регистъра при Окръжен съд – Стара Загора, с Решение № 101/20.04.2016 г. по фирмено дело № 22/2016 г. с Акт за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ чрез Удостоверение № 013 от 30.05.2016 г. на Министерство на правосъдието.

Предмет на дейност: да подобрява качеството на живот на МИГ – територията, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ВОМР, чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие.

В териториалния обхват на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ са включени три административно обособени териториални единици – община Мъглиж, община Гурково, община Казанлък, извън строителните граници на Казанлък. Територията на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” обхваща изцяло териториите на граничещи общини. Територията е с непрекъснати граници и е включена в списъка със селски райони, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 от 14.12.2015 г.

Основната цел на „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” е устойчивото развитие на територията на трите общини, като за целта се прилага интегрирана Стратегия за местно развитие (СМР).

Стратегията за местно развитие на „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” е разработена в рамките на договор РД/50-204/07.12.2015 г. за предоставяне по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

На 29.11.2016 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните, председателят на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” – Господин Господинов подписа Споразумение № РД 50 – 191 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основната цел на стратегията е превръщане на територията на трите общини в предпочитано място за живот и бизнес със съхранена природа и собствена идентичност.

Финансирането на стратегията за ВОМР се осъществява от:

  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
  • Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”;
  • Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.”.

Срокът за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30.09.2023 г.

Основната дейност на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” включва прием, оценка и класиране на проектни предложения, внасянето им за окончателно одобрение в управляващите органи (ДФЗ за проекти по ПРСР), подписване на тристранни договори, мониторинг и подпомагане на получателите на безвъзмездна помощ за изпълнение и отчитане на проектите.

mig maglizh

www.infoz.bg  www.infoz.bg

lili ivanova stara zagora


Beerfest 2022