Обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на улица в село Юлиево

До 17:00 часа на 31 август 2018 г се приемаха оферти за участие в обществена поръчка: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора”, с приблизителна обща дължина 2982 м – етапно.

selo yulievo obshtina maglizhВтори етап: Улица с. Юлиево от о.т. 82 до о.т. 109, с приблизителна дължина 260 л. м.

Офертите ще бъдат отворени на 3 септември в 11:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Мъглиж.

За обекта е изготвен проект, който е одобрен и за който е издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Мъглиж, с №44 / 20.09.2016 г. и Заповед №7 / 30.07.2018 г. за промяна на разрешение за строеж, и участниците следва да изпълнят строително-монтажните работи съгласно предвиденото в проекта.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимално 90 календарни дни от Акт 2 до съставяне на Акт Образец 15. Място на изпълнение – улица с. Юлиево от о.т. 82 до о.т. 109 с приблизителна дължина 260 л. м.

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Мъглиж възложи изготвяне на технически проект за рахабилитация и реконструкция на улици, находящи се на територията на общината: в град Мъглиж и в селата Юлиево, Дъбово, Ветрен, Зимница, Шаново, Ягода и Тулово.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличните участъци, съобщават от Община Мъглиж. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на уличната мрежа в цитираните по-горе населени места.

www.infoz.bg  www.infoz.bg